Vietnamese English

Thông tư 50/2014/TT-BCT – Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2015

File: Thông tư số 50/2014/TT-BCT

File: Biểu mẫu kèm theo Thông tư 50/2014

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print