Vietnamese English

Nghị định 15/2018/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam

File: Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print