Vietnamese English

Nghị định 107/2016/NĐ-CP – Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam gm: Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và tổ chức công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

File: Nghị định 107/2016/NĐ-CP 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print