Vietnamese English

Luật Khoa học Công nghệ

Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

File: Luật Khoa học Công nghệ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print