Vietnamese English

Luật chuyển giao công nghệ

Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội, hiệu lực từ 01/7/2018 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.

File: Luật chuyển giao công nghệ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print