Vietnamese English

Các quy định về giới hạn ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Văn bản pháp luật quy định quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học, hóa học trong thực phẩm và danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

 

Số/ ký hiệu

Cơ quan ban hành Ngày ban hành

Chi tiết 

 8-3:2012/BYT

Bộ Y tế

 01/03/2012

QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

8-2:2011/BYT

Bộ Y tế

 13/01/2011

QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm

8-1:2011/BYT

Bộ Y tế

 13/01/2011

QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm

46/2007/QĐ-BYT

Bộ Y tế

 13/01/2011

Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print