Vietnamese English

Viện Công nghiệp thực phẩm hoàn thành các nhiệm vụ KHCN thường xuyên được Bộ Công Thương giao

Chiều ngày 27 tháng 5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu 03 nhiệm vụ KHCN thường xuyên do Viện Công nghiệp thực phẩm thực hiện gồm nhiệm vụ “Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 và đề xuất kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, nhiệm vụ “Hoạt động thông tin, tuyên truyền khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo và Hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Viện và Ngành” và nhiệm vụ “Thực hiện công tác quản lý hành chính, quản trị và các nhiệm vụ theo chức năng của Viện, yêu cầu của Bộ Công Thương”. Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu, cả 03 nhiệm vụ này đã được đơn vị chủ trì hoàn thành đúng tiến độ, đầy đủ nội dung theo đặt hàng của Bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website Hoạt động khoa học công nghệ ngành Công thương của Bộ Công Thương

https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t4270/vien-cong-nghiep-thuc-pham-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-khcn-thuong-xuyen-duoc-bo-cong-thuong-giao.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print