Vietnamese English

Thông báo số 09/TB-VTP về việc hỗ trợ công nghệ, tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1637QĐ-BCT ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương năm 2024;

Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo triển khai các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 như sau:

  1. Hỗ trợ công nghệ

Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Khoản 1 – Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

Hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 – Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

 (Chi tiết tại Phụ lục I)

 2.  Hỗ trợ tư vấn cho DNVVN trong lĩnh vực chế biến thực phẩm về đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu và Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn cơ sở nhằm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Hỗ trợ tư vấn cho DNVVN trong lĩnh vực chế biến thực phẩm về đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu và Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn cơ sở nhằm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. (Khoản 1 – Điều 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

(Chi tiết tại Phụ lục II)

  1. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNVVN trong ngành công nghiệp thực phẩm về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về vệ sinh an toàn thực phẩm và lấy mẫu phân tích

 (Chi tiết tại Phụ lục III)

  1. Tiêu chí xác định DNNVV, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Các doanh nghiệp được hỗ trợ là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, sản xuất các sản phẩm: đồ uống có cồn, nước giải khát và đồ uống không cồn, bánh kẹo, bột và các sản phẩm từ bột, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, chế biến rau quả, nông sản, thịt, thủy sản, và các thực phẩm có nguy cơ cao… đạt các tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Chi tiết tại Phụ lục V và Bộ Công cụ đánh giá DNNVV do Bộ KHĐT ban hành kèm theo QĐ 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023).

  1. Thời gian thực hiện hỗ trợ

Các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ bắt đầu từ  từ 15/7/2024, thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự kiến từ tháng 8/2024.

  1. Thông tin chi tiết và liên hệ

Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu hỗ trợ năm 2024 liên hệ đăng ký theo địa chỉ sau:

Viện Công nghiệp thực phẩm – Số 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký theo mẫu của Viện Viện Công nghiệp thực phẩm. Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết:

Phòng Kế hoạch khoa học và Hợp tác quốc tế – Viện Công nghiệp thực phẩm – 02438583983

Trung tâm Thực nghiệm sản xuất và Chuyển giao Công nghệ – Viện Công nghiệp thực phẩm 02438582619;

Bà Trần Hoàng Quyên – Giám đốc Trung tâm – 0912511456; Email: quyenth@firi.vn

Chi tiết trong file đính kèm

Thông báo số 09/TB-VTP về việc hỗ trợ công nghệ, tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (toàn văn)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print