Vietnamese English

Hình ảnh kỷ niệm Viện theo chủ đề

1. Hoạt động chung

Chi tiết: Hình ảnh hoạt động chung

2. Các hoạt động văn hóa văn nghệ

Chi tiết: Hình ảnh các hoạt động văn hóa văn nghệ 

3. Các hoạt động sản xuất thực nghiệm

Chi tiết: Hình ảnh hoạt động sản xuất thực nghiệm 

4. Hình ảnh các nhà xưa

Chi tiết: Hình ảnh các nhà xưa

5. Công tác tự vệ bảo vệ cơ quan

Chi tiết: Hình ảnh công tác tự vệ bảo vệ cơ quan

6. Các sản phẩm xưa

Chi tiết: Hình ảnh sản phẩm viện xưa

7. Viện Công nghiệp thực phẩm nhìn từ vệ tinh

Chi tiết:  Viện Công nghiệp thực phẩm nhìn từ vệ tinh 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print