Vietnamese English

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: Phòng 108 và 110, nhà B, Viện Công nghiệp thực phẩm – 301 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38583675

Email: finance@firi.vn,

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Huyền

Email: huyennt@firi.vn

Di động: 0973562788

Nhân sự 

 

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Huyền

 

Ths. Lê Thị Hồng Nhung,  kế toán viên

Cn. Nguyễn Thị Hồng Tú, kế toán viên

Cn. Bùi Huyền Nga, kế toán viên

Chức năng nhiệm vụ

 

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về quản lí tài chính, chế độ kế toán hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế  độ Tài  chính- kế  toán  của Nhà nước đối với các hoạt động trong Viện;
 • Quản lí hồ sơ tài sản cố định của Viện, các dự án đầu tư, các văn bản của Bộ chủ quản và các cơ quan có thẩm quyền liên quan tới công tác tài chính kế toán và thực hiện các nhiệm vụ của Viện.
 • Tham gia và hướng dẫn lập Báo cáo quyết toán định kỳ, quyết toán tài chính các nguồn kinh phí. Báo cáo trước Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

 

Hoạt động

 • Thực hiện chi tiêu thường xuyên, không thường xuyên đúng chế độ chính sách, và các qui định hiện hành của nhà nước cho các hoạt động của Viện, bao gồm chi cho hoạt động bộ máy, Đề tài, Dự án, hợp tác quốc tế, hoạt động dịch vụ, sửa chữa.
 • Lập các loại Báo cáo quyết toán hàng năm gửi các cơ quan quản lý, gồm: Quyết toán tài chính, Quyết toán thuế các loại, Quyết toán sửa chữa lớn, Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ.
 • Kiểm tra quyết toán hàng năm của hai đơn vị trực thuộc Viện là Phân viện CNTP tại thành phố Hồ Chí Minh và TT Phân tích.
 • Bảo vệ số liệu quyết toán tài chính hàng năm với Tổ thẩm tra quyết toán của Bộ Công Thương.-
 • Kiểm tra, đóng quyển toàn bộ chứng từ kế toán để lưu trữ.
 • Hạch toán kế toán các nguồn kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành .
 • Thực hiện việc phân bổ tiền lương cho các nghiên cứu viên tham gia thực hiện đề tài, dự án từ nguồn thu theo quy chế nội bộ của Viện.
 • Tham gia tổ soạn thảo quy chế của Viện, Tổ quản lý mặt bằng của Viện .
 • Tham gia công tác quản lý các hợp đồng dịch vụ, theo dõi đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời 100% gía trị theo hợp đồng ký kết.
 • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài sản, báo cáo tiết kiệm định kỳ và các báo cáo khác do yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tham gia mở thầu, xét thầu cung cấp vật tư, hoá chất cho các đề tài, D.A
 • Tham gia xây dựng hồ sơ mời thầu, mở thầu, kiểm tra hồ sơ dự thầu nhằm đánh giá năng lực các nhà thầu để xét thầu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print