Vietnamese English

TS. Nguyễn Thị Minh Khanh

TS. NGUYỄN THỊ MINH KHANH

 Phó Giám đốc trung tâm Hóa sinh thực phẩm

 Điện thoại: 0352027190

 E-mail: minhkhanh@firi.vn

1. Tên luận án Tiến sĩ 

– Tên luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển thành phần chế phẩm vi khuẩn để sản xuất sản phẩm thịt lên men của Việt Nam– 2013 – Đại học Công nghệ thực phẩm quốc gia Moscow.

– Tên luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm thịt truyền thống có tính đồng nhất đặc biệt- 2010. Đại học Công nghệ sinh học ứng dụng Moscow.

2. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu, đánh giá các dòng vi khuẩn có lợi sử dụng trong các chế phẩm vi khuẩn dùng trong quá trình lên men các sản phẩm từ thịt: Staphylococcus, Lactobacillus; Pediococcus….

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất đường chức năng erythritol từ tinh bột

– Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột nấm men giầu kẽm hữu cơ làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

3. Công trình nghiên cứu

3.1. Bài báo

 1. Starting cultures that reduce cholesterol in meat products. Titov E.I., S.V. Kolotvina, N.G. Mashenseva, A.I. Semenysheva, Nguyen Thi Minh Khanh (2012). Journal Meat Industry, No.2.- p.22-25. ISSN 0869-3528 (In Russian).
 2. Recipe for liver sausages with spicy herbs using cellular test systems. Mashenseva N.G., Nguyen Thi Minh Khanh, C.B. Kototvina, V.S. Kotova.(2012). Journal Meat Industry. No.9. – p.40-42. ISSN 0869-3528  (In Russian).
 3. New starter culture Enterococcus thalandicus isolated from Vietnamese national fermented sour pork roll “Nem chua”. Journal Technology and Technology of Food Production, 2013-No.1.-p.21-26. Nguyen Thi Minh Khanh, N.G. Mashenseva, C.B. Kototvina. (2013). ISSN 2074-9414 (In Russian).
 4. A new method for studying the microbial community fermented sausages / T. M. K. Nguyen, N. G. Mashentseva, G. Yu. Laptev, I. N. Nikonov, L. A. Ilyina, K. V. Nagornowa // Meat industry. (2013). No. 10. – P. 12-14. (In Russian).
 5. Nghiên cứu quá trình kết tinh đường erythritol từ dịch lên men chủng nấm Moniliella byzovii1. Nguyễn Thị Ánh Thao, Lê Đức Mạnh,Trịnh Thanh Hà, Lê Thị Thắm, Phạm Thu Trang, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Minh Khanh. Tạp chí Khoa học (VNU Journal of Science-Natural sciences and Technology). Vol 31, No 4S, 2015.
 6. Nghiên cứu điều kiện phù hợp để thu nhận sinh khối nấm men giàu kẽm từ chủng Sacchromyces pastorianus CNTP Lê Hồng Quang, Nguyễn Thị Trang, Lê Đức Mạnh, Nguyễn Thị Minh Khanh, Trịnh Thanh Hà, Lê Thị Thắm, Phạm Thu Trang. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 33, số 2S(2017) Tr.114-120,2017
 7. New strain Saccharomyces cerevisieae A112 for the Production of Zinc-Fortified Biomass. Khanh N.T.M, Trang N.T, Mạnh L.D., and Quang L.H. (2018). Food Processing: Techniques and Technology, 48 (4). P. 114-120 (In Russian)
 8. Tối ưu hóa điều kiện lên men tạo sinh khối nấm men giàu kẽm. Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Minh Khanh, Lê Hồng Quang, Lê Đức Mạnh, Lê Thị Thắm, Chu Đình Bính, Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Ân. Tạp chí Sinh học, 40(2se): 144-148, 2018
 9. Phân tích dạng tồn tại của kẽm trong mẫu nấm men. Nguyễn Thị Trang,Nguyễn Thị Minh Khanh,Vũ Kim Thoa,Chu Đình Bính. Tạp chí Công nghệ Sinh học 17(3):1-7, 2019

3.2. Giải pháp hữu ích

 1. Method for determining adhesive properties of Enterococcus family by CaCo-2 cell line. No. RU2501861C1 (Coauthor). (2013). (In Russian)

3.3. Hội nghị, hội thảo

 1. Study of growth and development conditions of the strains Moniliella dehoogii KFP 211, Moniliella carnis KFP 246 and ability to produce erythritol. Nguyen T.M.K, Le T.H., Le D.M., Trinh T.H., Le T.T., Pham T.T. (2015). VIII international research and practice conference “Science, Technology and Higher Education”, Westwood, Canada. P.58-64.
 2. Screening of Moniliella yeast with high-level production of erythritol. Vu Kim Thoa, Nguyen Thi Minh Khanh, Dinh Duc Hien, Le Duc Manh, Vu Nguyen Thanh (2015). International scientific-practical conference “Food, Technologies & Health -2015, Plovdiv, Bulgaria. P. 129-134
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print