Vietnamese English

PGS.TS. Vũ Nguyên Thành

PGS. TS. VŨ NGUYÊN THÀNH
Viện trưởng
Giám đốc Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp
Điện thoại: 024.38584481
Email: thanhvn@firi.vn
Chuyên ngành: Vi sinh vật học
Liên kết ngoài: ResearchGate

Tiến sỹ vi sinh vật học (1994), Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcva mang tên Lomonosov, LB Nga.

Tiêu đề luận án: Số phận của nấm men trong các mối tương tác với động vật đất.

PGS năm 2007 chuyên ngành vi sinh vật học.

Định hướng nghiên cứu

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, Việt Nam có nguồn gen vi sinh vật vô cùng phong phú. Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu nền văn hóa đa bản sắc cùng kỹ nghệ lên men truyền thống lâu đời. Đây được coi là những tài sản quý giá cho phát triển công nghệ sinh học tại Việt Nam. Các nghiên cứu của Vũ Nguyên Thành và cộng sự tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp hướng tới việc khai thác đa dạng nguồn gen vi sinh vật bản địa cho những ứng dụng khác nhau trong công nghệ sinh học và công nghiệp chế biến. Hệ vi sinh vật tham gia quá trình lên men rượu truyền thống được tìm hiểu khá kỹ lưỡng ở các khía cạnh liên quan tới khả năng thủy phân tinh bột, sinh ethanol, acid hữu cơ, tạo hương, tương tác quần thể sử dụng các kỹ thuật PCR-DGGE, giải trình tự DNA, phân tích zymogram, HPLC, GC-MS. Những nghiên cứu này tạo cơ sở cho việc phát triển công nghệ sản xuất rượu ở quy mô công nghiệp nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống. Với nguồn gen từ tự nhiên, nhóm nghiên cứu quan tâm tới các enzyme thủy phân polymers sinh học (cellulase, xylanase, agarase, arylsulfatase), enzyme thủy phân và chuyển hóa các hợp chất thiên nhiên (phytase, sucrose isomerase) nhằm tạo enzyme tái tổ hợp ứng dụng trong công nghiệp chế biến. Để có được những enzyme mới với tính năng công nghệ vượt trội, việc sàng lọc enzyme được thực hiện dựa trên những vi sinh vật có khả năng phát triển trong điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ cao, acid mạnh, hoạt độ nước thấp…). Các đề tài đang thực hiện: (i) Sản xuất sinh khối vi sinh vật từ dịch hèm nhà máy cồn nhiên liệu phục vụ chăn nuôi; (ii) Tìm kiếm và tạo agarase, arylsulfatase tái tổ hợp nhằm ứng dụng trong chế biến agar.

Công bố khoa học

 1.  Maksimova, Irina A, Anna M Glushakova, Vu Nguyen Thanh, and Aleksey V Kachalkin (2020). Yamadazyma cocoisa., sp. nov., an ascomycetous yeast isolated from coconuts. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 70:3491–3496. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.004203.
 2. Silvia Hüttner, Anikó Várnai, Dejan M. Petrović, Cao Xuan Bach, Dang Thi Kim Anh, Vu Nguyen Thanh, Vincent G. H. Eijsink, Johan Larsbrink, Lisbeth Olsson (2019) Functional characterization of AA9 LPMOs in the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea reveals specific xylan activity. Applied and Environmental Microbiology. AEM.01408-19. https://doi.org/10.1128/AEM.01408-19
 3. Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thanh Thuy, Han Thi Thu Huong, Dinh Duc Hien, Dinh Thi My Hang, Dang Thi Kim Anh, Silvia Hüttner, Johan Larsbrink, and Lisbeth Olsson (2019) Surveying of acid-tolerant thermophilic lignocellulolytic fungi in Vietnam reveals surprisingly high genetic diversity. Scientific Reports 9: 3674. https://doi.org/10.1038/s41598-019-40213-5.
 4. Hüttner Silvia, Zoraide Granchi, Nguyen Thanh Thuy, Sake van Pelt, Johan Larsbrink, Vu Nguyen Thanh, and Lisbeth Olsson (2018) Genome sequence of Rhizomucor pusillus FCH 5.7, a thermophilic Zygomycete involved in plant biomass degradation harbouring putative GH9 Endoglucanases. Biotechnology Reports 20: e00279. https://doi.org/10.1016/j.btre.2018.e00279
 5. Vu Nguyen Thanh, Dinh Duc Hien, T. Yaguchi, J.P. Sampaio, and M. A. Lachance (2018) “Moniliella sojae nov., a species of black yeasts isolated from Vietnamese soy paste (tuong), and reassignment of Moniliella suaveolens strains to Moniliella pyrgileucina sp. nov., Moniliella casei sp. nov. and Moniliella macrospora emend. comb. nov.” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 68:1806–1814.  https://doi.org/10.1099/ijsem.0.002690.
 6. Vu Nguyen Thanh, and Dinh Duc Hien (2018) Moniliella floricola nov., a species of black yeast isolated from flowers.” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 69:87-92. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003099.
 7. Yves Waché, Thuy-Le Do, Thi-Bao-Hoa Do, Thi-Yen Do, Maxime Haure, Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Kim-Chi Nguyen, Thi-Minh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Thi-Viet-Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham, Thanh-Tam Phan, Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Quoc-Bao Vo-Van, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, and Son Chu-Ky (2018) Prospects for food fermentation in South-East Asia, Topics from the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the end of the Asifood Erasmus+project. Frontiers in Microbiology 9, https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02278.
 8. Zoraide Granchi, Sake van Pelt, Vu Nguyen Thanh, Lisbeth Olsson, Silvia Hüttner (2017) Genome sequence of the thermophilic biomass-degrading fungus Malbranchea cinnamomea FCH 10.5. Genome Announc 5: e00779-17. https://doi.org/10.1128/genomeA.00779-17.
 9. Silvia Hüttner, Thanh Thuy Nguyen, Zoraide Granchi, Thomas Chin‑A‑Woeng, Dag Ahrén, Johan Larsbrink, Vu Nguyen Thanh and Lisbeth Olsson (2017) Combined genome and transcriptome sequencing to investigate the plant cell wall degrading enzyme system in the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea. Biotechnology for Biofuels. 10:265. https://doi.org/10.1186/s13068-017-0956-0
 10. George E. Anasontzis, Nguyen Thanh Thuy, Dinh Thi My Hang, Han Thu Huong, Dang Tat Thanh, Dinh Duc Hien, Vu Nguyen Thanh, Lisbeth Olsson (2017) Rice straw hydrolysis using secretomes from novel fungal isolates from Vietnam, Biomass and Bioenergy, 99: 11-20, https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2017.02.008.
 11. Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thuy Chi, Dinh Duc Hien, Bui Thi Viet Ha, Dao Thi Luong, Pham Duc Ngoc, Pham Van Ty (2016) New insight into microbial diversity and functions in traditional Vietnamese alcoholic fermentation. International Journal of Food Microbiology. 232:15- http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2016.05.024
 12. Do Thi Thuy Le, Vu Nguyen Thanh, Phan-Thi Hanh, Cao-Hoang Lan, Ta Thi Minh Ngoc, Yves Waché, Nguyen Thi Hoai Tram (2014) Traditional fermented sausage ‘Nem chua’ as a source of yeast biocatalysts efficient for the production of the aroma compound γ-decalactone. International Journal of Food Science & Technology. 49, 1099-1105. http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.12405
 13. Vu Nguyen Thanh, Tran Thi Thom, Dinh Duc Hien (2013) Moniliella byzovii nov., a chlamydospore-forming black yeast isolated from flowers. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 63, 1192-1196. http://dx.doi.org/10.1099/ijs.0.049767-0
 14. Vu Nguyen Thanh, Dao Anh Hai, Dinh Duc Hien, Masako Takashima, Marc-André Lachance (2012) Moniliella carnis and Moniliella dehoogii, two new species of black yeasts isolated from meat processing environments. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 62, 3088–3094.http://dx.doi.org/10.1099/ijs.0.044255-0 
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print