Vietnamese English

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Anh

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Anh

Cố vấn Khoa học Bộ môn Công nghệ Lên men

Email: vietanhnt@firi.vn, vietanhjp27@yahoo.com

Điện thoại: 0989153865

 1. Tên luận án Tiến sĩ

Basic studies on remediation of acid soil and production of alcohol without sterilization by acid-tolerant yeast – 2001 – Graduate school of Bioresourses, Mie University, Japan

 1. Kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc – Định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu cải tiến công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất thực phẩm lên men truyền thống theo hướng bảo tồn đặc điểm truyền thống và định hướng sản xuất bán công nghiệp (nước mắm, tôm chua, tương đặc, mắm chua, rau quả muối chua….)

– Nghiên cứu công nghệ lên men các sản phẩm thực phẩm và đồ uống từ vi khuẩn acetic (dấm gạo, dấm hoa quả, kombucha, cider….)

– Ngiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn acetic, lactic, nấm mốc Asp. oryzae, Asp. niger….

– Nghiên cứu khai thác nguồn gen từ vi sinh vật trong các sản phẩm lên men truyền thống của Việt Nam

 1. Công trình nghiên cứu

3.1. Bài báo

 1. Nguyen Thi Huong, Ho Dinh Trung, Le Khanh Thuan, Nguyen Thi Be, Nguyen Tuan Ruyen, Nguyen Thi Viet Anh, Nguyen Thi Hoai Tram: Evaluation of Efficacy of Bacillus thringiensis and Bacillus spaericus against Mosquito larvae in Laboratory and Small-scale Field Trial. In J. of Malaria and Parasite Diseases Control, Vol. 3, 55-63 (2006)
 2. Nguyễn Thị Việt Anh, Lê Văn Bắc, Lê Thị Hòa, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Tú: Nghiên cứu sự biến đổi vi sinh, hóa sinh và thành phần tạo hương trong quá trình lên men tôm chua truyền thống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 48 (6A), trang 402-408, (2010).
 3. Nguyễn Thị Việt Anh, Bùi Thị Thúy Hà, Lê Thị Hòa, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Tú: Nghiên cứu sự biến đổi của các cấu tử hương trong quá trình lên men tương Bần. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 48 (6A), trang 86-93 (2010).
 4. Nguyễn Thị Việt Anh, Lê Văn Bắc: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất tôm chua truyền thống theo hướng công nghiệp. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 8, số 4, trang 142-150 (2012)
 5. Nguyễn Thị Việt Anh, Đặng Hồng Ánh, Lê Văn Bắc: Nghiên cứu bổ sung vi khuẩn lactic và nấm men sinh rượu trong quy trình sản xuất nước tương tạo sản phẩm có hương vị cảm quan tốt. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, Số 9 (1), trang 22-29 (2013)
 6. Hà Thị Phương, Nguyễn Thị Việt Anh: Phân lập tuyển chọn vi khuẩn Lactobacillus có khả năng sinh tổng hợp axit amylobutyric (GABA) cao, ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 50, số 3D, 2012, trang 743-749.
 7. Đỗ Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Việt Anh, Lê Đức Mạnh, Bùi Thị Thúy Hà: Nghiên cứu kỹ thuật lên men dấm gạo thơm theo phương pháp lên men chìm từ phụ phẩm của quá trình sản xuất rượu gạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 52 (5C), trang 352-358 (2014)
 8. Đỗ Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Việt Anh, Vũ Văn Hạnh, Bạch Hoàng My: Cải biến chủng vi khuẩn axetic bằng kỹ thuật đột biến ngẫu nhiên nhằm nâng cao khả năng sinh tổng hợp axit axetic ứng dụng trong sản xuất dấm lên men nồng độ cao trên môi trường bổ sung dịch bã rượu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 267, 78-85 (2015)
 9. Do Thi Kim Loan, Nguyen Thi Viet Anh, Le Duc Manh: Optimization of high-acidity vinegar fermentation from by-product of rice spirit production. Journal of Science and Technology, Vol.53 (4B), 95-102 (2015).
 10. Do Thi Kim Loan, Nguyen Thi Viet Anh: Study on use of by-product from rice spirit processing for high-acidity vinegar production by submerged fermentation method. Journal of Science and Technology – Technical Universities, Vol.111 (4B), 36-41 (2016).
 11. Nguyen Thi Viet Anh: Study on koji production with mold stater of Aspergillus oryza S2 to improving the quality of “Tương Nam Đàn”. Science and Technology Journal of Agriculture of Rural Developments, Vol. 288, 59-66 (2016).
 12. Nguyen Thi Viet Anh, Bui Thi Thuy Hà: Study on treatment technology of “tao meo” using pectinase enzyme in “tao meo” vinegar production by submerged method. Journal of Science and Technology, Vol.54 (4A), 298-306 (2016).
 13. Nguyen Thi Viet Anh: Study on γ-aminobutyric acid (GABA) fermentation processing from Lactobacillus plantarum K8. Science and Technology Journal of Agriculture of Rural Developments. Vol 321 (18), 93-99 (2017).
 14. Pham Thi Hau, Phung Thi Thanh Tu, Bui Thi Thuy Ha, Nguyen Thi Viet Anh: Application of Komagataeibacter saccharivorans A2 strain to produce “Tao meo” vinegar by submerged fermentation method. Journal of Science of Vietnam National University. Vol. 33(1S), 193-199 (2017).
 15. Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thi Giang, Nguyen Thi Viet Anh: Screening of lactic bacteria for ginger pickled fermentation. In Proceedings of National Science Conference QMFS 2017 Quality Management and Food Safety, 1-9 (2017).
 16. Nguyễn Minh Thu, Ngô Duy Kỳ, Nguyễn Thị Việt Anh: Quy trình công nghệ sản xuất bột gạo lứt lên men lactic giàu kefiran. Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở. Số 61, trang 58-64 (2019)
 17. Nguyễn Minh Thu, Ngô Duy Kỳ, Nguyễn Thị Việt Anh: Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic thích hợp cho lên men tạo kefiran từ dịch thủy phân gạo lứt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 380, trang 70-76 (2020)
 18. Hélène Licandroa, Phu Ha Hoa, Thi Kim Chi Nguyen, Awanwee Petchkongkaewa, Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Thi Viet Anh Nguyen, Da Lorna, Yves Waché: How fermentation by lactic acid bacteria can address safety issues in legumes food products. Food Control. Vol. 110 (2020)

3.2. Sách 

Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thi Viet Anh: Ethnic Fermented Foods and Beverages of Vietnam, Chapter 15 in the Book “Ethnic Fermented Foods and Alcoholic Beverages of Asia”, ISBN 978-81-322-2798-4, pages: 383-409. Jyoti Prakash Tamang Editor. Published by Springer Nature (2016).

3.3. Giải pháp hữu ích

 1. Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất nước mắm bổ sung enzym proteaza và chế phẩm vi sinh vật sinh hương”. Theo Quyết định số 57579/QĐ-SHTT ký ngày 12 tháng 09 năm 2016. Số bằng: 1430
 2. Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất dấm táo mèo theo phương pháp lên men chìm”. Theo Quyết định số 53663/QĐ-SHTT ký ngày 30 tháng 07 năm 2018. Số bằng: 1807.
 3. Giải pháp hữu ích: “Quy trình sản xuất dấm gạo bằng phương pháp lên men chìm, sử dụng phụ phẩm của quá trình sản xuất rượu gạo”. Theo Quyết định số 94605/QĐ-SHTT ký ngày 28 tháng 10 năm 2019. Số bằng 2194

3.4. Hội nghị, hội thảo

 1. Nguyen Thi Hoai Tram, Do Thi Thanh Huyen, Pham Duc Toan, Nguyen Thanh Ha, Nguyen Van Dao, Trinh Thi Kim Van, Nguyen Thi Viet Anh, Nguyen T. Huong: Study, characterization of some mosquito-larvicidal strains of Bacillus thuringiensis and Bacillus sphaericus. In Proceeding of 5th Pacific Rim Conference on the Biotechnology of Bacillus thuringiensis and its Enviromental Impact, Hanoi, Vietnam (Nov. 2003).
 2. Nguyen Thi Viet Anh, Nguyen Thi Hoai Tram, Nguyen Thanh Hung, Do Dinh Hai: Research on the formulation Bt, Bs mosquito-larvicide’s products: treatment, recovery fermentation broth, and dry conditions. In Proceedings of Regional Symposium on Chemical Engineeng: New Trends in Technology towards Sustainable Development, 362-367 (2005)
 3. Nguyen Thi Viet Anh, Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thi Du, Do Tuyet Mai, Vu Thi Thuan: Introduction some Vietnamese Traditional Lactic Fermented Food and Lactic Bacteria Research at the Food Industries Research Institute (FIRI): Progress, Deployment and Impact. In Nihon Seibushuko Gakkai Daikai, Tsukuba, Japan (2005)
 4. Nguyen La Anh, Dang Thu Huơng, Nguyen Thi Viet Anh, Le Van Bac: Nghiên cứu đặc điểm bacterioxin được sản xuất bởi vi khuẩn lactic Lactobacillus plantaum NCDN4 được ứng dụng làm giống khởi động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm lên men truyền thống. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV Hoá sinh và sinh học phân tử phục vụ nông sinh, y học và công nghiệp thực phẩm. Nhà XB KH&KT: Hà Nội, 260-263 (2008).
 5. Dang Hong Anh, Nguyen Thu Van, Pham Thi Thu, Nguyen Thi Viet Anh: Application of purebred mold products to produce traditional rice spirit. Internatinal Workshop on Agricultural and Bio-Systems Engineering, Hanoi, Vietnam, Dec., Agricultural Publishing House, 282-287 (2009).
 6. Nguyen Thi Viet Anh, Le Van Bac, Nguyen Thanh Hung, Nguyen Hong Tu: Research on technology and equipment improvements for traditional sour shrimp production to produce industrial trending product. Internatinal Workshop on Agricultural and Bio-Systems Engineering, Hanoi, Vietnam, Dec., Agricultural Publishing House, 288-297, (2009).
 7. Nguyễn Thị Viêt Anh, Bùi Thị Thúy Hà, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Thanh Hùng: Tuyển chọn vi khuẩn lactic và Bacillus có khả năng chịu muối cao ứng dụng cho quá trình sinh hương trong sản xuất nước mắm. Hội nghị KHCN sinh học toàn quốc 2013, quyển 2: Công nghệ sinh học vi sinh công nghệ sinh học thực vật, trang 54-59, (2013)
 8. Nguyen Thi Viet Anh, Ha Thi Phuong, Bui Thi Thuy Ha, Nguyen Thi Hong Tu, Do Dinh Hai, Do Thi Kim Loan: Selection of acetic acid bacteria strains producing high acid for rice vinegar production by submerged fermentation method. International Workshop on Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Asia Sustainability, Hanoi, Vietnam, Science and Technics Publishing House, pp. 450-458 (Dec., 2013)
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print