Vietnamese English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2022

Viện Công nghiệp thực phẩm thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2022 cho các chuyên ngành đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau (Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

– Công nghệ sinh học Mã số: 9420201

– Công nghệ thực phẩm Mã số: 9540101

Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (KTT): 4 năm

– Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Công nghiệp thực phẩm-301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.38583983

(Người nhận hồ sơ: Trần Thị Nguyệt Thu /DĐ: 0912970090; email: thuttn@firi.vn)

Chi tiết theo file đính kèm:

+ Thông báo tuyển sinh sau Đại học

+ Phụ lục tuyển sinh 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print