Vietnamese English

Luật Giáo dục đại học sửa đổi: Mở rộng quyền tự chủ cho các trường

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14.

Một trong những điều chỉnh quan trọng Luật này là mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Theo đó, các trường thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này.

Theo Luật này, các trường đại học được tự chủ trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, chính sách mở ngành, tuyển sinh; Tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chính sách học phí và học bổng cho sinh viên…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyền tự chủ nêu trên, các trường phải có trách nhiệm giải trình đối với chủ sở hữu, với người học và với xã hội. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print