Vietnamese English

ĐÀO TẠO

Viện Công nghiệp thực phẩm được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau Đại học theo Quyết định số 09/1998/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 1 năm 1998.

Chuyên ngành đào tạo:

–        Công nghệ sinh học                                  Mã số: 62420201

–        Công nghệ thực phẩm                              Mã số: 62540101

Hình thức đào tạo: Hệ không tập trung (KTT): 4 năm