Vietnamese English

An toàn thực phẩm

Hệ thống cảnh báo về An toàn thực phẩm trên Thế giới

Các hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm là công cụ hữu hiệu để phát hiện sớm, cảnh báo, dự báo sự cố an toàn thực phẩm cho các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiệu quả và bền vững, góp phần chủ động bảo vệ sức khỏe con người, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt trong điều kiện hội nhập và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm »