Vietnamese English

Đánh giá nguy cơ về dư lượng tối đa đối với nicotin trong gia vị

Theo Điều 43 của Quy định (EC) số 396/2005, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã nhận được ủy quyền từ Ủy ban Châu Âu để thực hiện đánh giá nguy cơ về mức dư lượng tối đa (MRL) đối với nicotin trong gia vị. EFSA đã thực hiện đánh giá nguy cơ độc tính cấp (ngắn hạn) và độc tính bán trường diễn (dài hạn) khi xem xét phơi nhiễm nicotin qua dư lượng trong gia vị ở mức tương đương với mức dư lượng tối đa tạm thời (tMRL) là 0,3 mg/kg theo đề xuất của Châu Âu. Dựa trên dữ liệu giám sát mới được cung cấp và dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, EFSA kết luận rằng với mức dư lượng tối đa tạm thời đối với nhóm gia vị 0,3 mg/kg ít có khả năng gây rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng.

TS. Vũ Đức Chiến

Viện Công nghiệp thực phẩm

Tài liệu tham khảo

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2023-10/EFS2_8372.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print