Kỷ yếu Viện Công nghiệp Thực phẩm qua các thời kỳ

1. Kỷ yếu 50 năm Viện Công nghiệp thực phẩm 2. Kỷ yếu 45 năm Viện Công nghiệp thực phẩm 3. Kỷ yếu 40 năm Viện Công nghiệp thực phẩm 4. Kỷ yếu 30 năm Viện Công nghiệp thực phẩm 5. Kỷ yếu 20 năm Phân viện Công nghiệp thực phẩm tại TP. Hồ Chí…

Hình ảnh các lễ Kỷ niệm thành lập Viện Công nghiệp thực phẩm

1. Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967 – 21/7/2017) Xem thêm các hình ảnh Video 50 năm xây dựng và phát triển Viện Công nghiệp thực phẩm 2. Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập viện Công nghiệp thực phẩm (21/7/1967 – 21/7/2012)  Xem thêm các…