Hướng dẫn thủ tục Công bố sản phẩm

1.1. Thủ tục tự công bố sản phẩm được quy định chi tiết trong Chương II- Điều 4, 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm như sau: Chương II. THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Điều 4….