Cán bộ Bộ ngoại giao New Zealand và Tổ chức Liên kết chính phủ New Zealand G2G Know How đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm

Ngày 10/4/2018, ông Emmet McElhatton, quản lý về thương mại của Tổ chức liên kết chính phủ New Zealand G2G Know-How đã đến làm việc với Viện Công nghiệp thực phẩm. Cùng đi với ông Emmet McElhatton còn có bà Cao Vũ Hoàng Châu, quản lý phát triển doanh nghiệp Việt Nam của New Zealand…