Giới thiệu
Chức năng Viện Công nghiệp thực phẩm có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo, tư vấn, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm, vật tư, thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và môi trường theo cơ chế thị trường, phù hợp với các quy định của Pháp luật.
Chi tiết
Bài viết
Lãnh đạo Viện đương nhiệm

 

  Viện trưởng: PGS.TS. Lê Đức Mạnh

  Điện thoại:  04.38584481

Email: manh@firi.ac.vn hoặc manhld@firi.vn

Phân công nhiệm vụ:

-         Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về mọi hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ của Bộ, của Nhà nước giao và các quy chế của Viện.

-         Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ – môi trường, các dự án đầu tư, các kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

-         Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính và đầu tư trang thiết bị.

-         Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ.

-          Kiêm Giám đốc Trung tâm Hoá sinh công nghiệp và Môi trường; Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia & Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Enzyme & Protein.

-         Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Trung tâm thực nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ thực phẩm

Chi tiết